aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram WYBORY W ZWIĄZKU
Czwartek, 23 listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Opublikowano 02-02-2017 22:39
hosting
   Ustawa z 16 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w art. 6 mówi o koniczności zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Od prawie sześćdziesięciu czterech lat stoi w centrum Inowrocławia Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Jego dzieje to ponury obraz zarówno epok Polski Ludowej jak i Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście.
 
BUDOWA Z KŁOPOTAMI
   Pomniki ku czci Armii Czerwonej stawiano przez cały okres Polski Ludowej, najwięcej w pierwszym jej dziesięcioleciu. Powstało ich ok. pięćset, budowę niektórych inspirował gen. Szatiłow, szef powojennej Misji Wojskowej ZSRR w Polsce. Jednym z nich jest Pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni zwany także Pomnikiem Wdzięczności. Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej (MRN) z 24 lutego 1949 r. powołany został ,,Komitet Honorowy i Wykonawczy Budowy Pomnika poległych w walce o wyzwolenie naszego miasta żołnierzy Bohaterów Radzieckich”.
Koniecznie przeczytaj całość klikając na zakładkę po lewej stronie ekranu (w "Artykuły naszych korespondentów" albo naciśnij ten link - www.solidarnosc.torun.pl/139,pomnik-wdziecznosci-czy-zniewolenia.html
więcej »
Opublikowano 31-01-2017 21:37
Wałęsa to "Bolek". Jak się to ma do historii i dnia dzisiejszego Solidarności - przeczytaj na TYSOL.pl www.tysol.pl/a4336-GrzechG-Co-dalej-z-Lechem-Walesa-A-Solidarnosc-
więcej »
Opublikowano 31-01-2017 21:29
    Z przykrością musimy przyjąć do wiadomości, że nasz pierwszy przewodniczący był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL.
   Bardzo dobrze się stało, że w sposób jednoznaczny zostało to rozstrzygnięte, bo tylko prawda – bez względu na to jak trudna – jest wartością nadrzędną. Czas żeby i sam zainteresowany wreszcie stanął w prawdzie, co powinien już zrobić wiele lat temu. Dzisiaj nie budziłoby to tak dużych emocji.
   Ocenę jego działalności pozostawiamy historykom, a wybaczenie i rozliczenie pozostawiamy tym, którym jego działalność wyrządziła szkodę. Nie zmienia to jednak faktu, że Lech Wałęsa ma swoje miejsce w historii i był pierwszym przewodniczącym Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”
więcej »
Opublikowano 30-01-2017 21:40
hosting
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (styczeń 2017 r.). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. AKTUALNY STAN PRAWNY - STYCZEŃ 2017
Tekst jednolity tu - www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-2017-tekst-jednolity-styczen-2017
więcej »
Opublikowano 26-01-2017 08:34
hosting
   Bez uchwał i decyzji zakończyły się obrady Zarządu Regionu przeprowadzone w Kobylnikach k. Kruszwicy. W dorocznym spotkaniu z lokalnymi władzami samorządowymi oraz wojewodą poruszano głównie tematy bieżące.
  Jak co roku - na zaproszenie związkowców i zarządu Spółki KOMROL - w kobylnickim pałacu odbyło się pierwsze noworoczne posiedzenie Zarządu Regionu. W części pierwszej przeprowadzono zwykłe robocze obrady, których tematem były rozmaite sprawozdania z działalności agend związkowych, postępy negocjacji w sprawach poszczególnych komisji związkowych, sprawy indywidualne (m.in. przewodniczącego kz Solino). Przypomniano także o ewentualnych wnioskach budżetowych do konstruowanego budżetu, oraz o zgłaszaniu propozycji tematów na szkolenia związkowe.
Ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim przeciąga się procedura rozstrzygnięcia wniosków na rozmaite przedsięwzięcia ze środków UE (ZR zgłosił chęć udziału w 5 przedsięwzięciach - w różnym stopniu partycypacji) postanowiono rozpytać o tę sprawę "u źródła", a w planach finansowych na razie nie brać tego pod uwagę.
   Część druga, z udziałem wicewojewody J. Ramlau, posła na Sejm E. Kozaneckiej, prezydenta Inowrocławia R. Brejzy i kilku innych zacnych gości, wśród których był także burmistrz Kruszwicy D. Witczak oraz prezes Spółki KOM ROL L. Dereziński. Dyskusja przebiegała głównie wokół zapowiadanych zmian w prawie samorządowym - ordynacji wyborczej, a także szansach kujawsko- pomorskiego na udział we wzroście gospodarczym (na razie jest to mniej niż średni).
Fot od lewej: M. Kawczyński, J. Żurawski, wicewojewoda J. Ramlau, poseł E. Kozanecka, burmistrz D. Witczak.
więcej »
Opublikowano 25-01-2017 21:41
hosting
   Od początku roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które określa szczegółową treść dokumentu. Zawiera też jego pomocniczy wzór.
   Obowiązujące od początku roku rozporządzenie określa: szczegółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Rozporządzenie zawiera też pomocniczy wzór świadectwa pracy. Jak wynika z rozporządzenia, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o okres lub okresy zatrudnienia, wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy i rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk bądź pełnionych funkcji.
   Świadectwo pracy powinno zawierać informacje odnośnie wykorzystanego urlopu ojcowskiego czy zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. W świadectwie pracy zamieszcza się ponadto pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje jego odpis.
   Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia, zastępując rozporządzenie z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
   Tu możesz przeczytać rozporządzenie - samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/171336/Rozporzadzenie-w-sprawie-swiadectwa-pracy
więcej »
Opublikowano 20-01-2017 14:30
   – Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach. Tymczasem z wielu stron docierają do nas sygnały, że przepis ten nie jest egzekwowany – napisał w imieniu NSZZ „Solidarność” w liście do Głównego Inspektora Pracy szef naszego związku Piotr Duda.
   Zauważyliśmy, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach, bojąc się utraty pracy nie zgłasza  samodzielnie do PIP, a takie sygnały kieruje bezpośrednio np. do NSZZ „Solidarność”.
– W tym przypadku zależy nam przede wszystkim na informacjach, gdzie dochodzi do takich przypadków, tak abyśmy mogli je sprawdzić i skutecznie zainterweniować. Jestem przekonany, że wsparcie Solidarności przyczyni się do zwiększenia skuteczności inspektorów pracy – odpowiedział minister Giedrojć. Jego zdaniem związkowcy najlepiej wiedzą, co się dzieje w zakładzie pracy i jest to wiedza szczególnie cenna w sytuacji, gdy inspektorzy pracy nie mają możliwości, by wszędzie dotrzeć. – Zresztą zawsze powtarzamy, że tam gdzie są związki zawodowe bezpieczniej się pracuje i mniej jest nieprawidłowości w obrębie prawa pracy, a także legalności zatrudnienia – napisał Giedorjć.
   Pierwsze efekty wspólnych działań będzie można zobaczyć dopiero po 1 lutego, gdy pojawią się pierwsze wypłaty i będzie można stwierdzić, że są one niższe niż ustawowe minimum, jednak gdyby ktokolwiek z pracujących na terenie działania naszego Zarządu Regionu powziął wiadomość o praktykach zaniżania stawki pracownikom - może o takim fakcie nas poinformować. Solidarność podejmie stosowne działania, a by takie patologie wyeliminować.
   Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Zarządu Regionu Toruń ul. Piekary 35/39, lub do wszystkich biur terenowych i działaczy bezpośrednio.
hosting
więcej »
Opublikowano 19-01-2017 20:36
hosting
    Jak to zrobić? Bardzo prosto!  Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
    Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
   Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63). Złóż zeznanie podatkowe i zapłacić podatek Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
   Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).
PO LEWEJ STRONIE EKRANU, U DOŁU, W ZAKŁADCE "MOŻESZ POMÓC" ZNAJDZIECIE DANE OSÓB I ORGANIZACJI ZWIĄZANYCH Z NSZZ"S", KTÓRYM MOŻNA PODAROWAĆ 1%. JEŻELI WIESZ O PODOBNYCH POTRZEBACH Z TWOJEGO OTOCZENIA - CHĘTNIE OPUBLIKUJEMY.
więcej »
Opublikowano 17-01-2017 20:43
hosting
* 1. 01 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy w wypadku, któremu w dniu 01 grudnia 2016 roku ok. godz. 13.00 na terenie zakładu produkcji konstrukcji stalowych uległ pracownik – kierowca wózka jezdniowego. W czasie prac transportowych polegających na załadunku konstrukcji metalowej o długości 13,30 metra i ciężarze ok. 1000 kg na naczepę pojazdu ciężarowego nastąpiło zerwanie zastosowanego zawiesia. Upadający ładunek przygniótł poszkodowanego. Doszło do zmiażdżenia nogi.
* 2. 05 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 05 grudnia 2016 roku ok. godz. 09.15 na budowie w Bydgoszczy uległ pracownik firmy ogólnobudowlanej z Zamościa. Poszkodowany poślizgnął się na posadzce i upadł na wystający ze stropu pręt zbrojeniowy doznając urazu powłok brzusznych.
* 3. 07 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 06 grudnia 2016 roku ok. godz. 17.40 uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy zlecenie na rzecz zakładu produkującego metalowe kontenery w Mroczy. Poszkodowany przechodził przez plac załadunkowy. W pewnym momencie został uderzony przez cofający samochód dostawczy, którego kierowca nie zauważył pieszego. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał otwartego złamania lewej nogi.
* 4. 07 grudnia 2016 roku pracodawca zawiadomił inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 22 listopada 2016 roku uległ pracownik firmy handlowej z Solca Kujawskiego. Poszkodowany wracając samochodem, do siedziby firmy ze spotkania służbowego w Bydgoszczy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wymusił pierwszeństwo przejazdu na innym uczestniku ruchu drogowego i doprowadził do zderzenia aut. W wyniku wypadku doznał urazów wielonarządowych i przebywa w szpitalu.
* 5. 08 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 08 grudnia 2016 roku ok. godz. 10.00 na budowie wiaduktu drogowego w Bydgoszczy uległ pracownik firmy budowlanej. Podczas prac przygotowawczych związanych z opuszczaniem konstrukcji wiaduktu poszkodowany został uderzony stalową podporą. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał rany ciętej mięśnia czworogłowego nogi.
* 6. 15 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 15 grudnia 2016 roku ok. godz. 05.50 na terenie zakładu produkcji papieru w Brzozowie uległ pracownik – operator maszyny. Podczas obsługi krajarko – przewijarki doszło do pochwycenia lewej dłoni poszkodowanego przez wałki napędu podajnika. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał rozległego urazu dłoni w postaci ran ciętych i szarpanych.
* 7. 29 grudnia 2016 roku Policja zawiadomiła inspektora pracy o wypadku, któremu w dniu 29 grudnia 2016 roku ok. godz.14.10 na budowie w Koronowie uległa osoba wykonująca pracę zarobkową w ramach umowy cywilnoprawnej na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego z Bydgoszczy. Poszkodowany, chcąc przeparkować przyczepę przy użyciu ciągnika rolniczego, podłączał przewody zasilające, zwalniając przy tym hamulec postojowy pojazdu. W pewnym momencie przyczepa stoczyła się przygniatając poszkodowanego do koła ciągnika. Poszkodowany z obrażeniami klatki piersiowej został przewieziony do szpitala.
Źródło - PIP Bydgoszcz
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|217|218|219
następna »