aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Wtorek, 28 kwietnia 2015
Imieniny: Bogny, Walerii, Witalisa
Opublikowano 26-10-2014 20:06
Image and video hosting by TinyPic
   W piątek 24 października, w Przysieku odbyła się konferencja pn. "Adaptacyjność - sukces nowoczesnego przedsiębiorstwa", w ramach projektu pt. "Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach" organizowana wspólnie przez Międzynarodowe Centrum Wiedzy i Innowacji oraz nasz Zarząd Regionu. Współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kilkudziesięciu jej uczestników (wśród nich przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i NSZZ"S") nie tylko wysłuchało znakomitych wykładów ekspertów z zakresu ekonomii i zarządzania, nauk społecznych, lecz także wzięło udział w momentami - fascynującej dyskusji o pracy, pracowniku, jego prawach, sposobach życia i przetrwania obciążeń, oraz o tym jak budować właściwe relacje aby firma, a wraz z nią - w niej zatrudnieni odnieśli sukces. Poruszono takie kwestie jak: organizacja czasu pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie, elastyczne formy zatrudniania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Przedsięwzięcie było doskonale zorganizowane przez wiceprzewodniczącego ZR Tomasza Jeziorka, oraz Mariusza Kawczyńskiego.
Na fot - część słuchaczy, a później uczestników dyskusji
więcej »
Opublikowano 24-10-2014 23:44
Szef So­li­dar­no­ści Piotr Duda za­po­wie­dział w Go­rzo­wie Wlkp., że pod jego kie­row­nic­twem zwią­zek nie bę­dzie an­ga­żo­wał się w inne wy­bo­ry niż sa­mo­rzą­do­we. - Jak się ma wła­dzę, to prze­sta­je się być związ­kiem za­wo­do­wym - po­wie­dział dzi­siaj Duda na kon­fe­ren­cji pra­so­wej.
Prze­wod­ni­czą­cy So­li­dar­no­ści po­wie­dział, że de­cy­zje o udzia­le i ewen­tu­al­nych ko­ali­cjach w nad­cho­dzą­cych wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych po­dej­mo­wa­li sze­fo­wie związ­ku na po­zio­mie re­gio­nów.
Tak było w przy­pad­ku Go­rzo­wa Wlkp., gdzie So­li­dar­ność stwo­rzy­ła ko­mi­tet wy­bor­czy KWW Ko­mi­tet Oby­wa­tel­ski So­li­dar­ność i Madej wraz z bez­par­tyj­nym Ire­ne­uszem Ma­de­jem i jego sto­wa­rzy­sze­niem.
- I tak to we­dług mnie po­win­no wy­glą­dać. I tak to także wy­glą­da w in­nych re­gio­nach na­sze­go kraju (…) Zwią­zek za­wo­do­wy So­li­dar­ność wcho­dzi w róż­ne­go ro­dza­ju ko­ali­cje, po to, aby fak­tycz­nie być w ra­dzie gminy part­ne­rem do roz­mów, part­ne­rem do za­wią­zy­wa­nia przy­szłych ko­ali­cji na po­zio­mie mia­sta - mówił Duda.
Dodał, że So­li­dar­ność na po­zio­mie lo­kal­nym za­wie­ra różne so­ju­sze wy­bor­cze, np. w Ja­worz­nie (woj. ślą­skie) stwo­rzy­ła ko­ali­cję wy­bor­czą z PiS i obec­nym pre­zy­den­tem mia­sta, w Szcze­ci­nie też po­pie­ra jed­ne­go z kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta, a w nie­któ­rych mia­stach jej przed­sta­wi­cie­le zna­leź­li się na li­stach PiS.
Na li­stach kan­dy­da­tów do Rady Mia­sta Go­rzo­wa Wlkp. KWW Ko­mi­tet Oby­wa­tel­ski So­li­dar­ność i Madej jest 20 ak­tyw­nych człon­ków związ­ku, 12 by­łych dzia­ła­czy opo­zy­cji an­ty­ko­mu­ni­stycz­nej, 11 przed­sta­wi­cie­li śro­do­wi­ska spor­to­we­go oraz pię­ciu pra­co­daw­ców i kilka osób z in­nych śro­do­wisk.
Kan­dy­da­tem na pre­zy­den­ta mia­sta jest b. wi­ce­wo­je­wo­da lu­bu­ski, który w 2007 r. wy­stą­pił z PiS, Ire­ne­usz Madej. Obec­nie jest pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia Na Rzecz Roz­wo­ju Ziemi Go­rzow­skiej.
- Pro­por­cje są takie, ja­kich byśmy sobie ży­czy­li - po­wie­dział prze­wod­ni­czą­cy Re­gio­nu Go­rzow­skie­go NSZZ So­li­dar­ność Ja­ro­sław Po­rwich oce­nia­jąc kształt list.
- Jak do­sko­na­le pań­stwo wie­cie zwią­zek za­wo­do­wy So­li­dar­ność nie po­pie­rał w 2011 roku i przy­naj­mniej do­pó­ki ja będę prze­wod­ni­czą­cym nie bę­dzie po­pie­rał żad­nej par­tii w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych. Chyba, że mnie Ko­mi­sja Kra­jo­wa (So­li­dar­no­ści – PAP) prze­gło­su­je (…), ale wtedy, po tym gło­so­wa­niu prze­wod­ni­czą­cy Piotr Duda skła­da re­zy­gna­cję z funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Ko­mi­sji Kra­jo­wej. Tak za­wsze mó­wi­łem i tak bę­dzie - pod­kre­ślił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Duda.
Py­ta­ny o spo­so­by na za­chę­ce­nie Po­la­ków do udzia­łu w wy­bo­rach, Duda po­wie­dział, że fre­kwen­cję może po­pra­wić łą­cze­nie ich z re­fe­ren­da­mi lo­kal­ny­mi czy też kra­jo­wy­mi. Jako przy­kład podał Kra­ków, gdzie pod­czas wy­bo­rów do PE od­by­ło się też re­fe­ren­dum ws. or­ga­ni­za­cji zi­mo­wych Igrzysk Olim­pij­skich.
- Uwa­żam, że przy oka­zji wy­bo­rów sa­mo­rzą­do­wych, do Eu­ro­par­la­men­tu, pre­zy­denc­kich, par­la­men­tar­nych po­win­ni­śmy (…) za­py­tać spo­łe­czeń­stwo o różne spra­wy – lo­kal­ne, eu­ro­pej­skie i kra­jo­we, i wtedy na pewno ak­tyw­ność spo­łe­czeń­stwa bę­dzie więk­sza, bo będą czuli, że wła­dza się w jakiś te­ma­tach spo­łe­czeń­stwo o coś pyta. Kra­ków był tego naj­lep­szym przy­kła­dem - po­wie­dział Duda.
W Go­rzo­wie Wlkp. oprócz Ma­de­ja w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich wy­star­tu­ją: obec­ny, bez­par­tyj­ny pre­zy­dent Ta­de­usz Ję­drzej­czak (KWW Ta­de­usza Ję­drzej­cza­ka), Marek Sur­macz (Prawo i Spra­wie­dli­wość), poseł Kry­sty­na Si­biń­ska (KW Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska RP), bez­par­tyj­ny wójt Deszcz­na Jacek Wój­cic­ki (KWW Po­ro­zu­mie­nie Ru­chów Miej­skich Lu­dzie dla Mia­sta), szef lu­bu­skiej Nowej Pra­wi­cy Ja­nu­sza Kor­win-Mik­ke­go Rafał Za­pad­ka i wi­ce­mar­sza­łek woj. lu­bu­skie­go Ma­ciej Szy­ku­ła (KW PSL)
więcej »
Opublikowano 22-10-2014 20:37
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 22-10-2014 20:31
Image and video hosting by TinyPic
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 19-10-2014 13:39
 
więcej »
Opublikowano 19-10-2014 09:37
 
więcej »
Opublikowano 18-10-2014 20:44
Image and video hosting by TinyPic
Dziś we Włocławku odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, w związku z 30 rocznicą Jego tragicznej śmierci. W modlitwie na włocławskiej tamie, procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, księża, działacze Komisji Krajowej NSZZ"S" z Piotrem Dudą oraz posłowie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, dziesiątki pocztów sztandarowych Solidarności, członkowie związku, a także wielu wiernych z Włocławka.
     Ponieważ otoczenie włocławskiej tamy przechodzi gruntowną modernizację i dojście do Krzyża - Pomnika jest niemal niemożliwe, postanowiono, że pierwsza część uroczystości odbędzie się na parkingu tamy, w pobliżu miejsca gdzie mordercy z SB wrzucili ciało ks. Popiełuszki do Wisły. Po krótkich modlitwach uformowano uroczystą procesję, która przeszła na dziedziniec budowanego Sanktuarium Męczeństwa ks. Jerzego. Tam, w imieniu organizatorów przywitał wszystkich lider włocławskiej Solidarności Janusz Dębczyński, a potem głos zabrał biskup włocławski Wiesław Mering, przypominając pokrótce postać ks. Jerzego Popiełuszki, jego wskazania i przesłanie życia, zamykające się głównie w dewizie "zło dobrem zwyciężaj".
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wspomniał swoje spotkania z ks. Jerzym, mówił jak wielką korzyść odnosili wszyscy ci, którym dane było spotkać błogosławionego w swojej drodze przez życie.
Homilię wygłosił biskup Józef Zawitkowski. W poetyckiej, momentami wręcz dramatycznej formie przybliżył najważniejsze momenty życia ks. Jerzego, stawiając go za wzór oddania sprawie służby Bogu i ludziom. 
   Natychmiast po zakończeniu mszy głos zabrał przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda, zauważając, że to właśnie dzisiejszy NSZZ "Solidarność", dumny ze swego patrona jest głównym depozytariuszem i wykonawcą przesłania błogosławionego księdza. Broniąc praw pracowniczych, służąc pokrzywdzonym, wykorzystanym - spełniamy w praktyce życzenie ks. Popiełuszki.
Kilkugodzinne uroczystości zakończono wniesieniem relikwii do sanktuarium.
 
tekst i foto Piotr Grążawski
Wkrótce materiał wideo
Image and video hosting by TinyPic
więcej »
Opublikowano 16-10-2014 15:57
Uroczystości 30-tej rocznicy śmierci błogosławionego ks. Jerzego we Włocławku w dniu 18 pażdziernika 2014r. będą miały następujący przebieg:
 
* godz. 14.00 mały parking na zaporze. Przejście procesji z udziałem pocztów sztandarowych do sanktuarium przy ul. Płockiej.
* godz. 14.50 powitanie gości i pocztów sztandarowych
* godz. 15.00 msza święta polowa z udziałem księży biskupów, transmitowana przez TV Trwam i TV Bydgoszcz.
* po mszy świętej składanie wiązanek kwiatów w kaplicy pod relikwiami ks. Jerzego.
 
Po mszy świętej poczęstunek dla związkowych delegacji na miejscu przy sanktuarium.
Z uwagi na remont zapory główne uroczystości będą przy sanktuarium na ul Płockiej 167 A
Parkingi dla autokarów przy Regionalnym Zakładzie Gospodarki Wodnej ul. Płocka. Parkingi dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Płockiej od sanktuarium do ul. Duninowskiej.
  Informacja podana przez Janusza Dębczyńskiego wiceprzewodniczącego ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ"S"
 
UWAGA!  Ze względu na sprawny przebieg uroczystości przejazd przez zaporę może być zamknięty już o 13.30 (wówczas przejazd "starym mostem"), dlatego wskazane jest przybycie przed tą godziną.
więcej »
Opublikowano 16-10-2014 15:56
 
Image and video hosting by TinyPic
więcej »

« poprzednia
1|2|...16|17|18|...|161|162|163
następna »