aktualnościzdjęciaRada Regionalna SIPmultimedialne archiwumwładzeOferta wycieczkiProgram Adaptacyjność sukces przedsiębiorstwa
Poniedziałek, 06 lipca 2015
Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Opublikowano 06-07-2015 21:44
Znalezione obrazy dla zapytania barszcz sosnowskiegoPoproszono nas o zamieszczenie na stronie związku następującej informacji:
Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy w ciągu ostatnich 3 dni napłynęło 12 informacji o skupiskach barszczu Sosnowskiego. Roślina jest bardzo groźna, może spowodować ciężkie oparzenia. Barszcz Sosnowskiego rozprzestrzenia się błyskawicznie. Tegoroczna aura wyjątkowo mu sprzyja. Rośnie przy zbiornikach wodnych, drogach, czy na łąkach.
- Każdy właściciel gruntu albo z mocy ustawy, jeśli jest to grunt publiczny to samorząd jako odpowiedzialny za porządek w gminie powinien zabiegać, aby w jak najwcześniej fazie rozwoju wytępić tę roślinę. Zwykłe środki ochrony roślin czy wycięcie nie rozwiązują problemu - podkreśla Andrzej Baranowski, Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Specjaliści ostrzegają, że niebezpieczne może być nie tylko dotykanie rośliny, ale także przebywanie w jej pobliżu. Ma ona bowiem działanie alergizujące. - Wytępienie barszczu Sosnwskiego jest obowiązkiem właściciela gruntu - podkreśla Andrzej Baranowski.
więcej »
Opublikowano 06-07-2015 11:00
Znalezione obrazy dla zapytania bankrutMieszkańcy Kujaw i Pomorza częściej - niż kilka lat temu, okazują się niewypłacalni. Od stycznia 2015 roku do bydgoskiego Sądu Rejonowego wpłynęło prawie 100 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
"Po zmianie przepisów prawa upadłościowego, bankructwo może ogłosić prawie każdy" - mówi Ewa Gatz-Rubelowska z Sądu Rejowego w Bydgoszczy.
   Według danych publikowanych przez magazyn "Puls Biznesu", od początku 2015 roku upadłość ogłosiło już kilkuset Polaków. Do końca 2015 może ich być nawet ponad 1,5 tysiąca. Skala bankructwa konsumenckiego w Polsce jest dwukrotnie większa, niż przypadków upadłości firm.
wg. Radia PiK
więcej »
Opublikowano 06-07-2015 10:52

     Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonuje w temperaturze ok. 17-20°C, w związku z tym przy temperaturach znacznie wyższych należy stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie komfortowO.

   Przepisy bhp określają precyzyjnie jedynie dolną granicę temperatur w pomieszczeniu pracy . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają (np. praca w chłodniach). Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18°C (§ 30 r.b.h.p.).
Przepisy w sprawie maksymalnej temperatury w pomieszczeniu pracy ustalone zostały jedynie dla pracowników młodocianych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65%. W przypadku pozostałych pracowników można się posłużyć wskaźnikiem PMV (wskaźnik komfortu cieplnego) lub WBGT (wskaźnik określający mikroklimat gorący), choć ich zastosowanie wiąże się z pewnymi trudnościami.

więcej »
Opublikowano 01-07-2015 20:51
   Grupa związkowców z naszego Regionu, w tym także członkowie Prezydium ZR odbyli w ramach realizowanego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej krótką wizytę studyjną w kilku zagranicznych firmach (w tym m.in. słynnej firmie Carlsberg), oraz zapoznali się ze sposobami zwalczania bezrobocia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu, poprzez aktywizację zawodową. Wiadomości zdobyte podczas tej błyskawicznej, wypełnionej zajęciami wizyty studyjnej mają nam pomóc przy konstruowaniu propozycji i postulatów wysuwanych w rozmowach z administracją samorządową i rządową. Przy okazji poszerzono wiedzę na temat wpływu rozmaitych systemów społecznych oraz rozwiązań socjalnych na pozycję pracownika w nowoczesnym kapitalizmie.
        Fot. Fragment Muzeum Firmy Carlsberg z butelkami piwa, które można jedynie oglądać (na dodatek zza szyby), jednak tu ważne jest zupełnie coś innego, a mianowicie to, iż ta Firma o światowej marce aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, nie tylko sponsorując, lecz także inicjując rozmaite przedsięwzięcia niekomercyjne: od teatru, po wystawy, wydarzenia i performensy artystyczne. Promuje też przyjazne postawy wobec pracownika i ludzi w ogóle.
Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 25-06-2015 21:36
Uczestnicy protestu demonstrowali swoje niezadowolenie z planów marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, który bez przetargu chce powierzyć obsługę zelektryfikowanych linii Przewozom Regionalnym. Fot. Adriana Andrzejewska"Chcemy pracować, nie strajkować" - "W Arrivie też pracują ludzie" - z transparentami niosącymi takie treści przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu protestowali pracownicy Arrivy.
Uczestnicy protestu demonstrowali swoje niezadowolenie z planów marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, który bez przetargu chce powierzyć obsługę zelektryfikowanych linii Przewozom Regionalnym. Do tej pory obsługiwała je Arriva, która wygrała przetarg na okres dwóch lata. Umowa wygasa w grudniu br. Oprócz tego przewoźnik obsługuje w województwie linie spalinowe. Ta umowa jest ważna jeszcze przez kilka lat.
Tu więcej i zdjęcia z dzisiejszego protestu - www.radiopik.pl/2,32580,torunski-protest-pracownikow-arrivy
więcej »
Opublikowano 25-06-2015 10:28
Dziś we Włocławku zakończy się ostatnia z serii dużych konferencji poświęconych uprawnieniom i możliwościom wpływu pracowników na kształtowanie środowiska pracy. Ich organizację umożliwił nam specjalny program finansowany ze środków Unii Europejskiej. W sumie, przez pół roku jego realizacji wzięło w nim udział ponad 200 związkowców, pracodawców, specjalistów służ pracowniczych z różnych zakładów pracy. Fragmenty najważniejszych działań dokumentuje film, natomiast całkiem prawdopodobne jest też to, że kolejnym dokumentem będzie książka podsumowująca działania i rezultaty serii szkoleń i konferencji.
więcej »
Opublikowano 24-06-2015 11:39
Dziś o 11 , we Włocławku rozpoczęła się konferencja pt. "Drogi do nowoczesności" - rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektu pt. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach. Trzech ekspertów: Maria Kośc ińska, Małgorzata Leszczyńska, Paweł Ślubowski ma przekazać wiedzę na temat:
- praktycznych aspektów organizacji pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie,
- form zatrudnienia i standartów zachowań pracobiorców w małych przedsiębiorstwach,
- podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, a rozwój przedsiębiorstw,
- przykładowych rozwiązań w zakresie podnoszenia życia zawodowego i inne.
 W konferencji uczestniczy przewodniczący ZR Jacek Żurawski, wiceprzewodniczący ZR Janusz Dębczyński. Kierownikiem projektu jest Tomasz Jeziorek, animatorem Mariusz Kawczyński, natomiast moderuje Piotr Grążawski. Obecny jest prezes Międzynarodowego Centrum Wiedzy i Innowacji Adam Szumski i specjalista ds. mediów w projekcie Aleksandra Kalocińska.
Jako pierwsza referuje swój temat Maria Kościńska...
Piotr Grążawski
 
więcej »
Opublikowano 21-06-2015 21:40
Znalezione obrazy dla zapytania protest pielęgniarekPielęgniarki strajkujące w szpitalu powiatowym w Wyszkowie ogłosiły, że osiągnięto kompromis z dyrekcją placówki. Uczestniczący w rozmowach minister zdrowia Marian Zembala zapowiedział podwyżki dla pielęgniarek i położnych w całym kraju. 
   Minister zdrowia, który włączył się w negocjacje, zapowiedział podwyższenie od września płac pielęgniarek i położnych w całym kraju. Jak powiedział, o wysokości podwyżek, ze środków wygospodarowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, zdecydują wspólnie liderzy środowiska pielęgniarskiego i położniczego oraz dyrektorzy placówek, uwzględniając "fachowość, doświadczenie i umiejętności" osoby zatrudnionej.
 
  Porozumienie jest jakimś krokiem w dobrym kierunku, jednak wypada zauważyć, że jest w nim pewien "knyf", który już jest zarzewiem konfliktu i podziałów; bo co to ma oznaczać: "fachowość, doświadczenie i umiejętności"? Naddto my jako związek wielobranżowy zwracamy uwagę, iż np. w szpitalu pracują ludzie o różnych specjalnościach; dietetycy, sanitariusze, salowe, technicy itd., co z nimi? Ministerstwo będzie czekało na ich strajk?
Piotr Grążawski
więcej »
Opublikowano 19-06-2015 08:29
Znalezione obrazy dla zapytania Ławnik sądowyZdarza się, iż narzekamy na wyroki sądów, a sami możemy mieć jakiś wpływ na ich funkcjonowanie; zostań ławnikiem sądowym. W grudniu tego roku kończy się obecna kadencja ławników w sądach powszechnych. rady gmin będą wybierały nowych. Prawo do ich zgłoszenia przysługuje także naszemu związkowi.
Ławnikiem może być każdy,kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, ale nie przekroczył 70, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.
   Karty zgłoszenia na ławnika można pobrać w urzędach gmin.
Kim jest ławnik?To niezawodowy członek składu orzekającego w sądzie. Ławnicy stanowią tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Według prawa ławnicy tak jak sędziowie są niezawiśli, a ich głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką sama wagę jak glos sędziego.
więcej »

Archiwum wiadmości »